กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

อบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563