กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดงาน Happy New Year 2020