งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ “ชาวราชมงคลพระนคร” สวมเสื้อ “สีเหลือง”