กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้