กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมระยะสั้น “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเชฟสู่สากล”

โครงการอบรมระยะสั้น "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเชฟสู่สากล"