กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup