กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

ปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 4-7 มิ.ย. 62