งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต้ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙