งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปสาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการบริการวิชาการ “ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์” สาขาวิชาการท่องเที่ยว วันที่ 25 -26 มี.ค. 62

โครงการบริการวิชาการ "ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์"
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019