งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับน้องๆ รอบ 1 Portfolio (TCAS62) สู่รั้ว ราชมงคลพระนคร

ขอต้อนรับน้องๆ รอบ 1 Portfolio (TCAS62) สู่รั้ว#ราชมงคลพระนคร โดยผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file62/RMUTP_TCAS1_Confirm.pdf