งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาและกำหนดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศนักศึกษาและกำหนดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
>>Download<<