งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อ 6-8 ต.ค. 60 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ–ตาก–แม่สอด-อุ้มผาง

สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/ms.c.eJxNkckNxDAMAzsKdB~;9NxZEWtP7HcjkSOZoswyjlGoufXiBh7Z7qR2QPoD9B5LyA4knyTwgG0~_KQsT~_wbQYMjhmwviAsMmQANgWOS3FAyJhGjkZTQjt9UCo00xQHtDTEo0W10~_MEhmy6nLUS8ZUFaGyYoH1SfYedcXmYnIndCfgoTy1LVjOdzkcyH3VBSfU~;Yabsep3fdonfp6k0dQ6JmxNrQBigb1ipWwX.bps.a.1694476397289184.1073742429.120014211402085/1694476407289183/?type=3″ width=”700″/]