งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อ 22-24 ก.ย. 60 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ–เชียงคาน–ภูเรือ จังหวัดเลย

สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/ms.c.eJxFkdmNRTEIQzsagdn7b2x04QV~_LfuYOOylGhQqZa7sfzxCJjmEvJ5Q8Tmk5CcwdUTyRZipIxo~;AVrkQFE~_BzSQ5fWgHNyOY0Q2lHGRhsrWCg3jCWD~_IoiFCsbBK0gzoE9Q6xa1EzoSe6l6R3gZObW6dxgNg~;b0mtMvghbu~_Tm1tLWWDfUVchi0DJsJK09oh~;CO3HfA6BgNlX2t87Tspp6z~_i7mMS3LcO~_IxY3cDn0fBUxEXgSiLWD~;pVdH7epgnY~;yEwYqB~;1qrfwfBnyHJA~-~-.bps.a.1694470713956419.1073742428.120014211402085/1694470743956416/?type=3/” width=”700″/]