งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/a.121759377894235.20780.120014211402085/1694321020638055/?type=3&theater/” width=”700″/]