งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/RmutpFB/photos/a.165003473550595.47484.156369037747372/1677849108932683/?type=3/” width=”700″/]