ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับซ่อมแซ่มอาคารเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว