มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมสมัครเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ร่วมปฏิบัติงาน ๘ ประเภท