โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 60