คณะศิลปศาสตร์ คณบดีได้รับมอบเงินรางวัลแก่นักวิจัย “กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสริม คณะศิลปศาสตร์”