สัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (RMUTP Retreat)