ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชา สุธาพจน์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ