สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสาน