สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย