นิทรรศการ เสวนาบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวสู่การทำงาน