กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2560