งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์