งานวิจัยและพัฒนางานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนำเสนองานวิจัย และร่วมการประชุมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ the 8th RMUTP International Conference ระหว่าง 22-23 มิถุนายน 2560

ขอเชิญนำเสนองานวิจัย และร่วมการประชุมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ the 8th RMUTP International Conference  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Call for Papers
ICON SCi – The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand, 22-23 June 2017

For more information, please visit:

http://iconsci.rmutp.ac.th/