คณบดี และผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RMUTP Retreat)

คณบดี และผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RMUTP Retreat)

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ระยะ 15 ปี

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี