พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์”

Posted Posted in ข่าว, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร เหรียญเงิน

Posted Posted in การจัดการความรู้ [KM], งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

กระเป๋ารถเมล์สุดหล่อ นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ในรายการ “ตื่นมาคุย” ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการและวิจัย (กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ Software ที่จำเป็นสำหรับการทำงานบน Internet)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, อบรม, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รุ่น 1

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา รื่นสายชล และนายวรทย์ เปรมสมิทธิ์ นศ.สาขาวิชาการโรงแรม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ และน่าน

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าพื้นฐาน”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้ารับโล่เกียรติคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ จัดโดยสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อบรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับใบอนุญาตวิชาชีพมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 7-12 ม.ค 59

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2016 ระหว่างวันที่ 19 – 31 พ.ค. 59 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Posted Posted in งานวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย

Posted Posted in งานวิจัยและพัฒนา, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์