เอกสารทดลองใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Popular Rating)

HendPost

  1. แบบ วผ-01  ใบปะหน้าสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน – สำหรับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา
  2. แบบ วผ-02  แบบบันทึกความดีความชอบ
  3. แบบ วผ-03  การจัดอันดับค่าความนิยม (Popular Rating) สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน (อาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ   แบบ วผ-03 นี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง หรือทำประชาพิจารณ์ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบสำหรับคณะกรรมการยังไม่มีผลต่อการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน

 

ที่มา: ฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์
Post : งานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์