บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
(กลับหน้าหลัก)


(จัดเรียงรูปภาพตามอักษร ก-ฮ)
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


1. สาขาวิชาการโรงแรม (Hospitality) 3 คน
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism) 5 คน
3. สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (English for International Communication) 11 คน
4. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (รวมทั้งสิ้น 59) 4.1. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 13 คน 4.2. กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 คน 4.3. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 14 คน 4.4. กลุ่มวิชาภาษาไทย 13 คน
5. ข้าราชการพลเรือน 4 คน
6. ลูกจ้างประจำ 5 คน
7. ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน


(กลับหน้าหลัก)
Copyright © 2008 RMUTP. All rights reserved. Contact webmaster.