บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

Live ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตริ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 29

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน