ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข)

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข) http://reg.rmutp.ac.th/registrar/upload/CalendarEdit.pdf

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   หมายเหตุ   ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (02-2829009 ต่อ 6302-9)