ศิลปศาสตร์ ฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เตรียมความพร้อม ซ้อมบัณฑิตต้นแบบ

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/รียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง! ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พ.ย. 60

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 http://regis.rmutp.ac.th/?p=3298

บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน

ใบจองภาพรับปริญญาปีนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 16 ม.ค. 60

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 ก.ย. 59 ณ หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

<<บัณฑิตทุกคนโปรดทราบ>> เหตุผลที่ห้ามไม่ให้บัณฑิตสวมมงกุฎ หมวก หรืออื่น ๆ บนหรือเหนือศีรษะ

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการฝึกซ้อม/พีธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะศิลปศาสตร์

ขอความร่วมมือบัณฑิตราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งบัณฑิตที่จะรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ให้กรอกภาวะการมีงานทำ ข่าวใหม่

    ประกาศงานแนะแนว สำหรับบัณฑิตที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญา  กรุณากรอกแบบสอบถามออนไลน์ทุกคน 1.ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ http://www.job.mua.go.th | วิธีการตอบแบบสอบถาม 2.ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th |วิธีการตอบแบบสอบถาม 3.แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชา โดยให้บัณฑิต Download แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง  จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าวให้นายจ้าง หรือหัวหน้างานของบัณฑิตเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชาออนไลน์ ได้ที่นี้ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลเสร็จแล้วพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบถามทั้งของ สกอ. / มทร.พระนคร และแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง Continue Reading →

ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 ทุกท่านทราบ เนื่องจากมีข้อความในใบปริญญาบัตรที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดส่งใบปริญญาบัตรฉบับถูกต้องและสมบูรณ์ ให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารฉบับเก่าคืน โดยพับใส่ซองที่ส่งมา พร้อมใบปริญญาบัตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออภัยมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9009 ต่อ 6409   ที่มาของประกาศ : http://www.rmutp.ac.th/2012/04/แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา-2553