การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

การประชุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 60

เมื่อในวันที่ 29 ส.ค. 60 ประชุมพร้อมกับร่วมต้อนรับ คุณอรวรรณณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ คนใหม่

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ข้อตกลงความร่วมมือกับ NCVT เรื่องความร่วมมือประสานงานด้านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 7 ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All”