งานประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

    〉〉    SAR / การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
           (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)  ระดับคณะ  :
           1. ปก
           2. คำนำ และ สารบัญ
           3. บทสรุปผู้บริหารจากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2558  ระดับคณะ
           4. ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน
           5. ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา
           6. ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2558
           7. ส่วนที่ 4 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2558
    »    SAR / รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
           (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)  ระดับคณะ ฉบับผู้ตรวจประเมิน  :
           1. ปก
           2. คำนำ และ สารบัญ
           3. บทสรุปผู้บริหารจากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2558  ระดับคณะ
           4. รายงานผลการตรวจประเมินภาคสนาม


    〉〉   SAR หลักสูตร  ปี พ.ศ. 2558 :
           1. รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
               1.1  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
               1.2  สาขาวิชาการโรงแรม
               1.3  สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสานสากล
               1.4  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
           2. แบบฟอร์มรายงานผลตรวจ ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
               2.1  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
               2.2  สาขาวิชาการโรงแรม
               2.3  สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสานสากล
               2.4  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์