สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์
อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์ พรรุ่งทิพย์ กิติศรีปัญญา
อาจารย์นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ กศ.ม.การมัธยมศึกษา - การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์
อาจารย์จักรชัย ยิ้มงาม
อาจารย์จักรชัย ยิ้มงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาและการสื่อสาร และ ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อ.ศิริรัตน์  ขานทอง
อาจารย์ศิริรัตน์ ขานทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม
อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม
คุณวุฒิ ศศ.มการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ปภาดา สืบพลาย
อาจารย์ปภาดา สืบพลาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ วท.ม.อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
(ลาศึกษาต่อ)