สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์ พรรุ่งทิพย์ กิติศรีปัญญาอาจารย์นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ กศ.ม.การมัธยมศึกษา - การสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์จักรชัย ยิ้มงามอาจารย์จักรชัย ยิ้มงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาและการสื่อสาร และ ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
อาจารย์ปภาดา สืบพลายอาจารย์ปภาดา สืบพลาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ วท.ม.อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
อ.ศิริรัตน์  ขานทองอาจารย์ศิริรัตน์ ขานทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงามอาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม
คุณวุฒิ ศศ.มการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ลาศึกษาต่อ)
วิบูลย์ หวังรวยนามอาจารย์วิบูลย์ หวังรวยนาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ ศศ.ม.ไทยศึกษา
(เกษียณอายุราชการ)