คณะผู้บริหารคณะ พ.ศ. 2558-2562

ว่าที่ร้อยตรี  ผศ.วัชระ โพธิสรณ์ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญาดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์อังคณา แวซอเหาะอาจารย์อังคณา แวซอเหาะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คุณอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุลคุณอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร