หลักสูตร

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์