เอกสารฝ่ายวางแผน

  • งานแผน
  PDF Word
  ➡  แบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์
  ➡  แบบโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ➡  แบบโครงการด้านบริการวิชาการ
  ➡  แบบโครงการด้านสังคมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ➡  เอกสารทดลองใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Popular Rating)