เอกสารฝ่ายบริหาร

เอกสารงานบุคลากร

  ➡  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
  ➡  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
  ➡ ใบลาพักผ่อน
  ➡ ใบลาไปต่างประเทศ
  ➡ แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ/ผึกอบรม/ดูงาน
  ➡ ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ➡ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ➡ แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
  ➡ เอกสารแนวทางปฏิบัติในการจัดโครงการฝึกอบรม
  ➡ แบบรายงานแบบติดตามการนำความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ภายในประเทศ)
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงาน
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ➡ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารงานการเงิน

  ➡  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
  ➡ ใบสรุปการเบิกเงินค่าสอน
  ➡  ใบเบิกค่าสอน
  ➡  ใบเบิก ป.ตรี (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิก ปวส. (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ➡  ใบสำคัญรับเงิน
  ➡  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา
  ➡  ผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา (รายบุคคล)
  ➡  ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม
  ➡  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  ➡  สัญญาการยืมเงิน

     หนังสือราชการ

  PDF Word
  ➡ ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน  
  ➡ ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก  
  ➡ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ