เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

  PDF Word
  ➡  แบบฟอร์มตารางสอน  
  ➡  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)  
  ➡  แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 01)  
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 02)  
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน  
  ➡  แบบขอสอนชดเชย  
  ➡  ใบนำส่งสาร (FAX) http://larts.rmutp.ac.th/2554/wp-content/uploads/2011/PDF/fv07.pdf
     

 

 

 

 

 

  • งานการจัดการความรู้ (KM) (กรุณาคลิกดาวโหลดที่รูป)
    • แบบฟอร์ม Good Practice
 Files Format :   Microsoft Word 97-2003  Microsoft Word 2007-2016   Adobe Acrobat  
 (Doc) :     (Docx) :   PDF :