เอกสาร Download สำหรับบุคลากร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

  PDF Word
  ➡  แบบฟอร์มตารางสอน     
  ➡  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)  
  ➡  แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 01)  
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฟอนต์แบบ 02)  
  ➡  แบบเสนอหัวข้อโครงการวิจัยในชั้นเรียน  
  ➡  แบบขอสอนชดเชย  
  ➡  ใบนำส่งสาร (FAX) http://larts.rmutp.ac.th/2554/wp-content/uploads/2011/PDF/fv07.pdf
     

งานการจัดการความรู้ (KM) (กรุณาคลิกดาวโหลดที่รูป)

  •  แบบฟอร์ม Good Practice
 Files Format :   Microsoft Word 97-2003  Microsoft Word 2007-2016   Adobe Acrobat  
 (Doc) :     (Docx) :   PDF :

งานบุคลากร

  ➡  ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
  ➡  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
  ➡ ใบลาพักผ่อน
  ➡ ใบลาไปต่างประเทศ
  ➡ แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อ/ผึกอบรม/ดูงาน
  ➡ ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ➡ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ➡ แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
  ➡ เอกสารแนวทางปฏิบัติในการจัดโครงการฝึกอบรม
  ➡ แบบรายงานแบบติดตามการนำความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (ภายในประเทศ)
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงาน
  ➡ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ➡ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

งานการเงิน

  ➡  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
  ➡ ใบสรุปการเบิกเงินค่าสอน
  ➡  ใบเบิกค่าสอน
  ➡  ใบเบิก ป.ตรี (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิก ปวส. (สำหรับศูนย์พระนครเหนือ)
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  ➡  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ➡  ใบสำคัญรับเงิน
  ➡  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ
  ➡  แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษา
  ➡  ผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา (รายบุคคล)
  ➡  ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม
  ➡  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  ➡  สัญญาการยืมเงิน