สาขาวิชา

ประกอบด้วย 4  สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  2. สาขาวิชาการโรงแรม
  3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  4. สาชาวิชาภาษาไทยประยุกต์