งานสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวจันทนา มเหศักดิ์

นางสาวจันทนา  มเหศักดิ์

หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

ปัทมาภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวปัทมาภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานธุรการฝ่าย

เกียรติยศ  สามารถ

นายเกียรติยศ  สามารถ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานธุรการฝ่าย