งานสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปัทมาภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวปัทมาภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานธุรการฝ่าย

เกียรติยศ  สามารถ

นายเกียรติยศ  สามารถ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานธุรการฝ่าย