งานสำนักงานฝ่ายวางแผน

อาจารย์อังคณา แวซอเหาะ

อาจารย์อังคณา  แวซอเหาะ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

IMG_5644

นางสาวตุลญา ลามาตย์

หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายวางแผน