กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

 

อาจารย์ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ

อาจารย์ปิยะชาติ สิทธิ์วิภูศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ ค.ม.พลศึกษา
รศ. รังสรรค์ อักษรชาติ

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ อักษรชาติ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ กศ.บ.พลศึกษา
ผศ.สิริรัตน์ วงษ์สำราญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ วงษ์สำราญ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ กศ.ม.สุขศึกษา
ผศ.ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ กศ.ม. , บธ.ม. พลศึกษา , การบริหารการตลาด
ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร ตันติทวีกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ ค.ม.พลศึกษา
18

อาจารย์วิรัช รักษาสกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ ค.ม.พลศึกษา
อ.อนิรุธ เทียบคุณ

อาจารย์อนิรุธ เทียบคุณ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ ศ.ษ.พลศึกษา
248

อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ ค.ม.พลศึกษา

 

อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์

อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ กศ.ม.พลศึกษา

 

อ.ขจรเกียรติ  ขุนชิต

อาจารย์ขจรเกียรติ  ขุนชิต

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ กศ.ม.พลศึกษา

 

อ.มงคล คำสุวรรณ

อาจารย์มงคล คำสุวรรณ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คุณวุฒิ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา