กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

 

225++

อาจารย์สรวงกนก พิบูลธรรมนนท์

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ Ph.D.English
227

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ค.ด.หลักสูตรและการสอน
232

อาจารย์อาภัสรา นพพรพงศา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาอังกฤษ
183

อาจารย์ปทิตตา ผุดผ่อง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ด.ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
1401622785068

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา จารุจินดา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (ผู้ช่วยคณบดี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว
242

อาจารย์สมทรง สุภาพ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ณ้ฐกานต์ อิฐรัฐฎ์

อาจารย์ณัฐกานต์ อิฐรัฐฎ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ อ.ม.ภาษาศาสตร์
สุทธิมา วันเพ็ง

อาจารย์สุทธิมา วันเพ็ง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ)
อาจารย์ นฤมล พัวไพบูลย์

อาจารย์นฤมล พัวไพบูลย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
อาจารย์ วราพร ทองจีน

อาจารย์วราพร ทองจีน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาอังกฤษ)
อ.สุธีกานต์ มีชำนาญ

อาจารย์สุธีกานต์  มีชำนาญ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

IMG_2020

อาจารย์อรพร พุทธพงษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ
อาจารย์ประภาส วรรณยศ

อาจารย์ประภาส วรรณยศ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.ภาษาและการสื่อสาร
อาจารย์ลดาพร สระกาง

อาจารย์ลดาพร สระกาง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ

IMG_3382

อาจารย์ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ Master’s degree in Teching Chinese to Speakers
of Other Languages (MTCSOL)
Women

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

คุณวุฒิ –