กลุ่มวิชาภาษาไทย

 

อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ กศ.ม.การอุดมศึกษา (หลักสูตร)
ผศ.วีนา สงวนพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาศาสตร์
234

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐติยา  จตุรนาคากุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ กศ.ม.การอุดมศึกษา
สุกัญญา เจียมวิเศษ

อาจารย์สุกัญญา เจียมวิเศษ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาไทย
เพ็ญพิมล ทุมประเสน

อาจารย์เพ็ญพิมล ทุมประเสน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาไทย
อาจารย์เบญจมาศ คำอุ่น

อาจารย์เบญจมาศ สังข์นุช

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ กศ.ม.ภาษาไทย