สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

 

248

อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

คุณวุฒิ ค.ม.พลศึกษา